วิสัยทัศน์  พันธกิจ

วิสัยทัศน์

               ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน ให้บริการโดยคำนึงถึง  ความถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว และทั่วถึง        

พันธกิจ

1.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สร้างนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ห้องสมุด ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน

4.พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

5.พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้

6.พัฒนาบริการของห้องสมุดให้มีคุณภาพและส่งเสริมทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ

7.พัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ห้องสมุดจัดบริการอย่างทั่วถึงและผู้รับบริการพึงพอใจ

2.เพื่อให้มีบุคลากรประจำห้องสมุดที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงาน

3.เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ มีคุณภาพและทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตร

4.เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

5.เพื่อให้มีการจัดการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และให้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง

3.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด องค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4.สร้างและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

5.ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพห้องสมุด

 

TOP/MENU

<<< ห้องสมุดโรงเรียนบางลี่วิทยา   ยินดีต้อนรับทุกท่าน >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบางลี่วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙