บุคคลากรห้องสมุด

นางจันทิมา  หงษ์โต

บรรณารักษ์

 

                               

นางรัชนี  สารพัฒน์                    ดร.วรากร  หงษ์โต

ผู้ช่วยบรรณารักษ์                       ผู้ช่วยบรรณารักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP/MENU

<<< ห้องสมุดโรงเรียนบางลี่วิทยา   ยินดีต้อนรับทุกท่าน >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบางลี่วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙